Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach szkoleń regatowych
  oraz innych szkoleń/wydarzeń organizowanych przez ONBOARD
 2. Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  a. Organizator – ONBOARD
  b. Trener / Kadra– osoba fizyczna posiadająca odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe do
  nauczania określonej dyscypliny (żeglarstwo, żeglarstwo regatowe lub inne) oraz
  doświadczenie
  c. Uczestnik – osoba fizyczna, biorąca udział w szkoleniu, uczestnik szkolenia regatowego lub innego),
  d. Szkolenie – szkolenie regatowe lub inne oferowane przez Organizatora, prowadzone zarówno w
  formie grupowej, jak też indywidualnej.
  e. Cennik – aktualna oferta cenowa umieszczona na stronie internetowej www.onboardsailing.pl w
  dedykowanej do eventu/szkolenia zakładce.

§ 2. Szkolenia

 1. Celem prowadzonych zajęć szkoleniowych jest nauka i doskonalenie umiejętności Kursanta.
 2. Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego
  regulaminu.
 3. Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą odpowiednie uprawnienia
  instruktorskie oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć danego rodzaju.
 4. Zapisu na szkolenia dokonuje się podczas zakupu szkolenia, elektronicznie na stronie
  www.onboardsailing.pl lub poprzez kontakt mailowy.
 5. Przy rezerwacji szkolenia/eventu/ regat wymagana jest płatność wartości szkolenia/eventu/regat.
  Płatności należy dokonać na podany w umowie numer konta. Terminy : 50% opłaty w terminie 3 dni
  od rezerwacji miejsca. Wtedy potwierdzamy rezerwację. Drugie 50% dwa tygodnie przed szkoleniem.

§ 3. Organizacja zajęć

 1. Czas szkolenia rozpoczyna się i kończy w miejscu wskazanym przez instruktora prowadzącego
  zajęcia. Godziny szkolenia oraz miejsce zbiórki może ulec zmianie, a decyzję o tym podejmuje
  Instruktor lub wyznaczony przedstawiciel Onboard.
 2. Kursant jest zobowiązany do przestrzegania godzin i miejsca zbiórki. W sytuacji, gdy Kursant spóźni
  się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużenia szkolenia o czas tego spóźnienia. Zajęcia
  zostaną przeprowadzone do wcześniej zarezerwowanej godziny.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dotarcie Kursanta na miejsce szkolenia.
 4. Kursant musi posiadać odpowiedni sprzęt (kamizelkę lub inne w zależności od wybranego
  szkolenia) oraz ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych.
 5. W przypadku niespełnienia warunków przewidzianych w powyższym punkcie Regulaminu,
  Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia kursanta do szkolenia bądź podjęcia na koszt
  Kursanta odpowiednich czynności, w celu zapewnienia mu sprzętu lub ubioru, który odpowiadałby
  powyższym wymaganiom.
 6. Organizator szkolenia nie odpowiada za skutki powstałe w wyniku korzystania przez Kursanta z
  niesprawnego lub źle dobranego sprzętu.
 7. Kursant jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń instruktora dotyczących zachowania się w
  trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.
 8. Obowiązkiem Kursanta jest informowanie Instruktora przed przystąpieniem do wykonywania
  zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie
  zdrowia i jakichkolwiek innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.
 9. Stawienie się Kursantach na zajęciach szkoleniowych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku
  przeciwwskazań do uprawiania sportu, w szczególności czynnego żeglarstwa.
 10. Organizator kursu nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z uszkodzeniem lub kradzieżą
  sprzętu używanego przez Kursanta zarówno w trakcie trwania szkolenia, jak i w czasie trwania
  szkolenia praktycznego na wodzie, na którym szkolenie się odbywa.
 11. Instruktor ma prawo odwołać zajęcia, jeśli warunki atmosferyczne nie pozwalają na ich
  bezpieczne przeprowadzenie. W takiej sytuacji Instruktor zobowiązuje się odbyć zaległe godziny zajęć
  w innym, umówionym czasie lub zaoferować świadczenie zastępcze (szkolenie teoretyczne), jeśli z
  przyczyn niezależnych od instruktora i organizatora odbycie zajęć nie jest możliwe na wodzie.
 12. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkoleń w sytuacji, gdy liczba Kursantów nie
  pozwoli na utworzenie grupy.
 13. Kursant może zrezygnować z wykupionego szkolenia w każdym czasie. Rezygnacja taka wiąże się z
  koniecznością zwrotu organizatorowi części bądź całości poniesionych kosztów. Ich wysokość
  określana jest w zależności od terminu złożenia rezygnacji i kształtuje się następująco:
 • zwrot 50% jeżeli czas do szkolenia jest dłuższy niż 3 tygodnie
 • zwrot 20% jeżeli czas do szkolenia jest krótszy niż 2 tygodnie
 • brak zwrotu jeżeli czas do szkolenia jest krótszy niż 1 tydzień
 1. W przypadku konieczności rezygnacji ze szkolenia, Klient może przenieść uprawnienia i obowiązki
  wynikające z wykupionego szkolenia na osobę trzecią, o ile została utworzona grupa odpowiadająca
  jego umiejętnościom lub organizator ma możliwości zorganizowania szkolenia indywidualnego.
 2. Kursant może zrezygnować ze szkolenia w jego trakcie bez wskazania przyczyny. W takiej sytuacji
  Kursantowi nie przysługuje zwrot kosztów szkolenia.
 3. W sytuacji, gdy Kursant z przyczyn niezależnych od Organizatora nie może uczestniczyć w
  szkoleniu (choroba, wypadek) Kursantowi nie przysługuje zwrot kosztów szkolenia.
 4. Instruktor może odmówić prowadzenia szkolenia gdy stan psychofizyczny Kursanta obiektywnie
  wskazuje, że może znajdować się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takiej
  sytuacji Kursantowi nie przysługuje zwrot kosztów szkolenia.

§ 4. Anulowanie oraz zmiany usług przez Onboard

 1. Organizator może odwołać Wydarzenie, z powodów niezawinionych przez Onboard oraz
  wystąpienia siły wyżej, w tym choroby Prowadzącej, zawiadamiając o tym Klienta na piśmie lub za
  pomocą poczty elektronicznej.
 2. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w części
  dotyczącej odwołanego Wydarzenia oraz żądania zwrotu poniesionych kosztów w terminie 30 dni od
  chwili zawiadomienia o odwołaniu Wydarzenia, jednak zwrot dotyczy tylko kwoty wpłaconej na
  poczet uczestnictwa w Wydarzeniu (z wyłączeniem kosztów dojazdu i noclegów).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany daty, czasu, oraz miejsca Wydarzenia. W przypadku
  znaczących zmian cech Wydarzenia wskazanych w Formularzu, Klient może odstąpić od umowy w
  części dotyczącej zmienianych usług.
 4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z
  przełożeniem bądź odwołaniem Wydarzenia powstałych z powodów niezawinionych przez
  Organizatora lub wskutek działania siły wyższej.

§ 5. Obowiązki Kursantów
1.Wszyscy, uczestnicy szkolenia zobowiązaniu są do:
a. Kulturalnego zachowania i okazywania szacunku innym uczestnikom szkolenia, kadrze oraz
osobom trzecim;
b. Nie stosowania przemocy fizycznej i/lub psychicznej;
c. Zgłaszania niezwłocznie instruktorowi wszelkich oznak złego samopoczucia lub kontuzji;
d. Dbania o bezpieczeństwo swoje oraz pozostałych uczestników;
e. Stosowania zasady fair-play w rywalizacji sportowej i zabawie;
f. Wypełniania poleceń instruktora lub opiekuna;
g. Dbania o sprzęt, zarówno własny, jak i pozostałych uczestników szkolenia;

 1. Kursant, zobowiązany jest w szczególności do:
  a. Zachowania się w taki sposób, by nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby znajdującej się
  na trasie i nie powodować celowych szkód;
  b. Stosowania się do znaków wodnych, ustawionych na trasach;
  c. Udzielenia pomocy poszkodowanym w razie zaistnienia wypadku.

§ 6. Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zobowiązany jest do zorganizowania szkolenia zgodnie z przedstawioną wcześniej
  ofertą.
 2. Organizator zobowiązuje się także do dochowania należytej staranności przy planowaniu szkolenia,
  doborze instruktorów, wyborze tras szkoleniowych oraz przydziale Uczestników do poszczególnych
  grup.
 3. Organizator dołoży wszelkich starań, by uwzględnić pozaumowne życzenia Klienta (w szczególności
  godziny szkolenia), jednak niezrealizowanie ww. życzeń nie może być podstawą do wysuwania
  jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora
 4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy
  prawa.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji regulaminu na www.onboardsailing.pl

§ 7. Własność intelektualna

 1. Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z produktem i/lub usługą,
  są własnością Onboard. Prawa własności intelektualnej w tym zakresie nie są przenoszone na Klienta.
 2. Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi mogą być przez niego wykorzystywane
  wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klient nie ma prawa
  powielać materiałów oraz przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów
  stanowiących własność intelektualną Onboard osobom trzecim.
 3. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu usługi za pomocą urządzeń
  rejestrujących dźwięk i obraz.
 4. Klient może robić zdjęcia w czasie wydarzeń, w których sam uczestniczy. Zdjęcia te Klient może
  wykorzystywać tylko w celach prywatnych. W szczególności zaś Klient nie może wykorzystywać
  zrobionych zdjęć w celach komercyjnych.
 5. Zabronione jest prowadzenie przez Klienta szkoleń o treści opartej na wiedzy zdobytej w trakcie
  wydarzeń, a także stosowanie podobnej do wydarzeń organizowanych przez Onboard formuły, czy
  scenariuszy.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Stosunek prawny łączący strony określają postanowienia niniejszej Umowy.
 2. Do umowy znajdują zastosowanie zasady i warunki przewidziane w powszechnie obowiązujących
  przepisach prawa.
 3. Onboard nie gwarantuje rezultatów skorzystania przez Klienta z produktów i/lub usług, oraz nie
  ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podejmowanych przez Klienta działań
  będących efektem skorzystania przez Klienta z usług i/lub produktów Onboard.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Szkoleń, zastosowanie mają w pierwszej
  kolejności właściwe przepisy prawa.