Polityka prywatności

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW SPORTOWYCH
O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Onboard sailing z siedzibą
we Poznaniu, dla potrzeb organizacji i przeprowadzenia zawodów sportowych czyt. dalej regat/
szkoleń/ na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: RODO).
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679,
informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Onboard sailing z siedzibą we
  Poznaniu, a kontakt z przedstawicielem Administratora możliwy jest za pomocą maila
  s.jablkowski@onboardsailing.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) RODO w
  celu uczestnictwa w zawodach sportowych, szkoleniach, organizacji imprez sportowych.
 3. Zakres Pani/Pana danych, które podlegają lub mogą podlegać przetwarzaniu obejmuje:
  – dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, wiek, płeć, wizerunek, obywatelstwo,
  przynależność klubowa )
  – dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: (1) pracownicy Onboard
  organizujący zawody; (2) podmioty świadczące obsługę narzędzi wykorzystywanych w
  trakcie przeprowadzania zawodów sportowych; (3) media relacjonujące zawody
  sportowe; (4) media społecznościowe, w szczególności Facebook oraz witryna
  internetowa Wielkopolskiej Ligi Żeglarskiej oraz osoby mające do nich dostęp.
 5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych będzie ustalany z zastosowaniem
  następujących kryteriów:
  – w razie prowadzenia klasyfikacji przez odpowiednie związki sportowe czy
  podmioty organizujące lub współorganizujące zawody sportowe, dane zostaną
  opublikowane w mediach społecznościowych/ stronie www (gdzie będą
  publikowane bezterminowo, do czasu odwołania zgody);
  – w przypadku braku klasyfikacji dane zostaną opublikowane w mediach
  społecznościowych/ stronie www (gdzie będą publikowane bezterminowo, do
  czasu odwołania zgody);
  – w przypadku uczestnictwa w szkoleniach- bezterminowo, do czasu odwołania
  zgody
  – w przypadku możliwości wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami dane będą
  przechowywane do chwili przedawnienia roszczeń (odpowiednio – Pani/Pana )
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
  prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez
  kontakt osobisty, mailowy s.jablkowski@onboardsailing.pl lub pisemnie na podany wyżej
  adres naszej siedziby.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  w razie uznania, że przetwarzanie narusza przepisy RODO (tj. ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Podanie danych osobowych, występujących w formularzach zgłoszeń do imprez sportowych jest
dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zawartej z Państwem świadczenia (startu), a ich
niepodanie uniemożliwi realizację świadczenia (prawa startu).
Informacje w formularzach:

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile
  zostaną one podane.
 • Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 • Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w
  formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
  formularza – Rejestracji na imprezę sportową/ zawody sportowe/szklenie. Każdorazowo kontekst i
  opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez Organizatora – w
szczególności do promowania i reklamowania zawodów sportowych oraz swojej własnej
działalności związanej z uprawianiem sportu i krzewieniem kultury fizycznej. Upoważniam
Organizatora do utrwalania oraz zwielokrotniania swojego wizerunku dostępnymi technikami.
Zezwalam na rozpowszechnianie swojego wizerunku w dostępnych środkach przekazu, w tym na
stronach internetowych.

Rozumiem, że przy cofnięciu zgody może być niezbędna weryfikacja mojej tożsamości i że
cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem tego przetwarzania, którego dokonano
przed jej cofnięciem. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w
zawodach sportowych ponieważ bez ich przetwarzania udział w zawodach nie jest możliwy.